• BIST 3.260,15
  • Altın 968.496
  • Dolar 18.4612
  • Euro 17.8042
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 15 °C

  İnce: Kılıçdaroğlu umudun adresiydi, o heyecan kalmadı

  İnce: Kılıçdaroğlu umudun adresiydi, o heyecan kalmadı
  CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, SÖZCÜ’ye konuştu!

  Sözcü- Başak KAYA

  CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce, Tür­ki­ye'yi gez­me­ye de­vam edi­yor. “A­ma­cım par­ti içi mu­ha­le­fet de­ğil, far­kın­da­lık ya­rat­ma­k” di­yen İn­ce, Ge­zi ru­hu ile ba­şa­rı­nın ya­ka­la­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di, CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ar­tık “U­mut ol­ma­dı­ğı­” eleş­ti­ri­si­ni yap­tı. TBMM'­de­ki ma­ka­mın­dan çı­kıp sı­ra dı­şı bir gün ge­çi­ren İn­ce, Ku­ğu­lu Par­k'­ta gü­ver­cin­le­re yem at­tı, va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti. İn­ce, SÖZ­CÜ'nün so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı ve şu me­saj­la­rı ver­di:
  Tür­ki­ye'yi gez­me­ye de­vam edi­yo­rum. Çor­lu'da, Ba­lı­ke­sir Ed­re­mi­t'­te “La­ik­lik ve De­mok­ra­si Mi­tin­gi­” yap­tık. Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 13.00'te Bos­tan­cı Gös­te­ri Mer­ke­zi'n­de­yiz. Bu par­ti içi mu­ha­le­fet ha­re­ke­ti de­ğil­dir.

  ‘OR­TA­DA KA­RAM­SAR­LIK VA­R'

  Par­ti içi so­run­la­rı de­ğil ülkenin so­run­la­rı­nı ko­nu­şu­yo­rum. Her ve­ki­lin mi­ting hak­kı var. Va­tan­daş ge­li­yor­sa mi­ting ya­par­sı­nız, gel­mi­yor­sa ya­pa­maz­sı­nız.
  Par­ti­nin gi­di­şa­tın­dan mem­nun de­ği­lim. Eğer in­san­lar iş­ler iyi gi­di­yor, par­ti umu­da ko­şu­yor di­yor­lar­sa söy­le­dik­le­ri­mi hiç cid­di­ye al­ma­sın­lar. Ama or­ta­da bir umut­suz­luk, ka­ram­sar­lık var­sa, ‘Yi­ne ye­ni­le­ce­ği­z' di­yor­lar­sa be­ni cid­di­ye al­sın­lar.
  Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum. Far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ama­cım hır­pa­la­mak, kav­ga et­mek de­ğil. Eleş­ti­ri­le­ri­mi kı­rıp dök­mek için yap­mı­yo­rum. Ya­pı­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.

  ‘AKP TE­RÖ­RÜ YA­RA­TI­LA­CA­K'

  AKP, top­lu­ma ‘Do­ku­nul­maz­lık­lar kal­kar­sa HDP'­li­le­ri yar­gı­la­ya­ca­ğı­z' de­di. Ay­nı AKP, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sı'n­da de­ği­şik­lik yap­tı. ‘Sa­yın Öca­la­n' de­mek, PKK fla­ma­sı ta­şı­mak, ba­sın yo­luy­la pro­pa­gan­da ar­tık suç de­ğil. Do­la­yı­sıy­la HDP'­li­le­rin dos­ya­la­rı­nın ya­rı­sı za­ten dü­şe­cek.
  Amaç baş­kan­lı­ğa gi­den yol­da ko­nu­şan mil­let­ve­kil­le­ri­ni sus­tur­mak. Amaç te­rör­le mü­ca­de­le de­ğil. AKP te­rö­rü ya­ra­tı­la­cak. Baş­kan­lı­ğa doğ­ru Tür­ki­ye yol alır­ken, be­nim gi­bi mil­let­ve­kil­le­ri ad­li­ye­ler­de ken­di der­di­ne dü­şe­cek. Kim yar­gı­la­ya­cak bi­zi? Çay top­la­yan yar­gı.

  ‘MAS­KE­LE­Rİ DÜ­ŞÜR­ME­K LA­ZI­MDI'

  Be­nim 13 fez­le­kem var. Cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­ret suç­la­ma­sı da var. Do­ku­nul­maz­lık ko­nu­sun­da par­ti yö­ne­ti­miyle ay­rı düş­tüm. Ha­yır oyu ver­dim. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne de baş­vur­ma­dım. Gi­de­lim, yar­gı­la­na­lım. Kor­kum yok. ‘Ha­yır' dememin se­be­bi dik­kat çek­mek is­te­ğiy­di.
  ‘Na­sıl ol­sa re­fe­ran­dum­dan ge­çer pes ede­lim, baş­kan­lık ge­lir evet di­ye­lim.' Bu man­tık doğ­ru de­ğil. ‘Ha­yır der­sek bi­zi HDP ile ay­nı ke­fe­ye ko­yar­lar' di­ye bak­mak yan­lış. Bu mil­le­te de gü­ven­me­mek­tir. Ana mu­ha­le­fe­tin böy­le yer­siz kor­ku­la­rı ol­ma­ma­lı. Si­ya­set il­ke için ya­pı­lır. Mas­ke­le­ri­ni dü­şür­me­miz la­zım­dı.
  İkin­ci bir açı­lım sü­re­ci gün­de­me ge­lir­se şa­şır­ma­yın. Yi­ne HDP ile AKP kan­ka olur­lar. Na­sıl ol­sa HDP'­li­le­rin ço­ğu ce­za al­maz. O za­man CHP ve MHP'­yi gö­re­ce­ğim. ‘Al­lah Al­lah biz ne­den bu nok­ta­ya gel­di­k' di­ye­cek­ler.

  ‘CHP ÇE­KİM MER­KE­Zİ OL­MA­LI'

  Mu­ha­le­fet ak­lı­nı ba­şı­na top­la­maz­sa Er­do­ğan baş­kan ola­cak. Tür­ki­ye 7 Ha­zi­ra­n'­da fır­sa­tı ya­ka­la­mış­tı. Mu­ha­le­fe­tin be­ce­rik­siz­li­ği bu ha­le ge­tir­di. Mu­ha­le­fet, Mec­lis Baş­ka­nı'nı se­çe­bil­sey­di bam­baş­ka bir Tür­ki­ye'dey­dik.
  Tür­ki­ye'de yüz bin­ler­ce in­sa­nın 7 Ha­zi­ra­n'­dan 1 Ka­sı­m'­a ka­rar de­ğiş­tir­di­ği­ni gör­dük. MHP'­ye ve HDP'­ye gi­den oy­la­rın AK­P'­ye git­ti­ği­ni gör­dük. İş­te bu­ra­da CHP çe­kim mer­ke­zi ol­ma­lı.
  So­run in­san­lar­da de­ğil par­ti­de. Bu da sa­mi­mi­yet­le, il­ke­li ol­mak, yet­ki­li or­gan­la­rın sağ­lık­lı ça­lış­ma­sıyla müm­kün. 7 Ha­zi­ra­n' da ve 1 Ka­sı­m'­da ay­nı pro­je­ler an­la­tıl­dı. Pro­je­ler doğ­ruy­du ama 1 Ka­sı­m'­da te­rör-gü­ven­lik ön plan­day­dı. Par­tim bu­nu gör­me­di.

   

  İSTANBULLULARLA BULUŞACAK Türkiye'yi gezmeye devam eden İnce, Çorlu ve Edremit'ten sonra yarın İstanbul'da olacak. İnce, saat 13.00'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.
   

  İSTANBULLULARLA BULUŞACAK
   

  Türkiye'yi gezmeye devam eden İnce, Çorlu ve Edremit'ten sonra yarın İstanbul'da olacak. İnce, saat 13.00'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

  Kemal Kılıçdaroğlu umudun adresiydi, o heyecan kalmadı

  KURULTAY top­la­ma gi­bi ta­le­bim, bek­len­tim yok. Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum, far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. İm­za top­la­ma ça­ba­sı için­de de­ği­lim. 125 im­za ile aday olu­nur. Bir de­le­ge­nin bir­den faz­la im­za hak­kı da yok.
  2002'de bir­lik­te mil­let­ve­ki­li ol­duk ve oda­la­rı­mız yan ya­na idi. Biz 31'ler ha­re­ke­tin­de De­niz Be­y'­e kar­şı bir dek­la­ras­yon ya­yın­la­dık. O za­man ‘Bay­kal de­diy­sek hep kal de­me­di­k' slo­ga­nı­nı söy­le­dik. Be­nim şa­hıs­lar­la işim yok.

  ‘İL­KE­Lİ Sİ­YA­SET YA­PIL­MA­LI'

  Kı­lıç­da­roğ­lu'na özel bir eleş­ti­rim yok. Par­ti­min umut ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. 2010 yılında Kemal Kı­lıçda­roğ­lu Ge­nel Baş­kan ol­du­ğun­da umu­dun, de­ği­şi­min, de­mok­ra­si­nin ad­re­siy­di. Ben de des­tek­le­dim.
  Bu­gün bu­nun kal­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yo­rum. Bu he­ye­can yok. Or­tak ak­lın kul­la­nıl­ma­sı, öz­gü­ve­nin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı, il­ke­li si­ya­se­tin ya­pıl­ma­sı, bi­li­min iş­le­me­si la­zım. El yor­da­mıy­la ya­pı­lan si­ya­set terk edil­me­li.
  İş ol­sun di­ye ku­rul­lar ça­lış­tı­rıl­maz. İl baş­kan­la­rı­, mil­let­ve­kil­le­ri­, par­ti mec­li­si üye­le­ri ara­sın­da an­ket ya­pıl­dı. Kim­se Ek­me­leddin İh­sa­noğ­lu yaz­ma­dı. An­ke­ti ni­ye yap­tık? Dost­lar alış ve­riş­te gör­sün me­ka­niz­ma­sı. Or­tak akıl yok, ku­rul­la­rı kü­çüm­se­me var. TV'den öğ­ren­dik ki­min aday ol­du­ğu­nu.

  İN­CE'NİN TÜR­Kİ­YE SEV­DA­SI…

  Ya­lo­va'da yak­la­şık par­ti üye­si 5 bin ki­şi var ama oy ve­ren 50 bin ki­şi var. Si­ya­si par­ti­le­re üye ola­ma­yan me­mu­run, öğ­ret­me­nin, dok­to­run, po­li­sin de hak­kı var. Hal­ka açık an­ket ya­pıl­ma­lı. Ör­gü­tün hak­kı ol­ma­lı ama so­ka­ğın da hak­kı ol­ma­lı. Par­ti sa­de­ce üye­le­rin ta­pu­lu ma­lı de­ğil ki…
  Be­nim sev­dam bu ül­ke­de ço­cu­ğu­na harç­lık ve­re­me­yen ba­ba­la­rın, sı­nav ka­pı­la­rın­da ço­cuk­la­rın, ge­ce ço­cu­ğu­nu aç ya­tı­ran an­ne­nin boy­nu­nun bü­kül­me­me­si. CHP ye­ni­den umut ola­bi­lir. İş da­ha bit­me­di. Mü­ca­de­le edi­le­bi­le­ce­ğimizi, ye­ne­bi­le­ce­ği­mi­zi, ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­mi­zi gö­rü­yo­rum. Ki­şi­sel hır­sın, ki­nin pe­şin­de de­ği­lim. Par­ti yö­ne­ti­miy­le so­ru­num yok. On­lar ar­ka­daş­la­rım. Ama de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

  ‘İN­SA­NI­MIZ BU­NU BA­ŞA­RA­Bİ­Lİ­R'

  Gezi'de öz­gür­lük ta­lep eden ço­cuk­lar müt­hiş bir iş ba­şar­dı­lar. Du­ran adam tu­tuk­lan­dı, ça­lan adam ser­best kal­dı. Ka­ba­taş, ca­mi­de iç­ki gi­bi bü­yük ya­lan­lar­la ta­nış­tık. Do­la­rın ye­şi­li ile ağa­cın ye­şi­li­ni sa­vu­nan­la­rın mü­ca­de­le­si­ni, ca­nı­nı kay­be­den­le­ri, ya­ra­la­nan­la­rı, oran­tı­sız ze­ka­yı, mi­za­hın gü­cü­nü ha­tır­la­ya­lım. Bu top­ra­ğın in­sa­nı bu­nu ba­şa­ra­bi­lir. Bu­na ina­nı­yo­rum.

  Mu­har­rem İn­ce'nin Mec­li­s'­te­ki ma­kam oda­sın­da İnö­nü'y­le 1999 Marmara Depremi sonrası çekilen fo­toğ­ra­fı var.
   

  Mu­har­rem İn­ce'nin Mec­li­s'­te­ki ma­kam oda­sın­da İnö­nü'y­le 1999 Marmara Depremi sonrası çekilen fo­toğ­ra­fı var.

  17 yıl ön­ce çe­ki­len bu fo­toğ­ra­fın öy­kü­sü

  CHP'­li Mu­har­rem İn­ce'nin ma­kam oda­sı­nın baş­kö­şe­sin­de Er­dal İnö­nü ile 1999'da ya­şa­nan dep­rem sonrasında Ya­lo­va'ya yap­tı­ğı zi­ya­ret­te çe­kil­miş bir fo­toğ­raf du­ru­yor. O gü­nü İn­ce şu söz­ler­le an­la­tı­yor: “Ben il baş­ka­nıy­dım. Te­le­fo­num çal­dı Er­dal Bey arı­yor, ge­nel baş­kan de­ğil­di o dö­nem­de. ‘Mer­ha­ba Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­m' de­dim. Ba­na ‘Ben Ge­nel Baş­kan de­ği­lim ni­ye öy­le di­yor­su­n' de­di. ‘Ya­lo­va'ya ge­le­ce­ğim be­ni gez­di­re­bi­lir mi­si­n' di­ye sor­du. Ben de ör­gü­te me­saj çe­kip va­li­ye de ha­ber ve­re­ce­ği­mi söy­le­dim. Er­dal Bey ise ‘Va­li­ye ni­ye ha­ber ve­ri­yor­sun, sen Ya­lo­va'yı bil­mi­yor mu­su­n' de­di. Tek ba­şı­na gel­di. Ara­ba­yı ben kul­lan­dım. Sağ kol­tu­ğa otur­du. Bir­lik­te ça­dır­la­rı gez­dik.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
   Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
   Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Sosyal Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : [email protected] | Haber Scripti: CM Bilişim